بهترين نوع اجراي ايزوگام

شايد بتوان گفت بيش از اينكه برند ايزوگام مورد استفاده چه چيزي باشد، اجراي صحيح و درست آن قابل اهميت است. به طور كلي براي ايزوگام كردن سطح پشت بام و يا سرويس هاي بهداشتي لازم است سطح زيرين داراي پستي و بلندي هاي زياد نباشد. در سطحي كه پستي ها و بلندي هاي فراوان داشته باشد، احتمالا در محل هاي اتصال نوارهاي ايزوگام، اتصال درست نوارها صورت نمي پذيرد و باعث بروز مشكل خواهد شد، به علاوه وجود نقاط نوك تيز ممكن است سبب آسيب رسيدن به ايزوگام و ايجاد خراش و در نتيجه باعث سوراخ شدن لايه ايزوگام شود. براي مرتفع كردن اين مشكل معمولا لازم است اگر سطحي كه قرار است بر روي آن ايزوگام انجام شود به قدر كافي صاف نيست، يك لايه سيمان روي سطح كشيده شود. بعد از سيمان كاري، للزم است خلل و فُرَج سطح به درستي پر شود. به علاوه چسبندگي ايزوگام بر روي سطح خاكي و يا سيماني كم است و لازم است براي اين موضوع تدبيري انديشيده شود. براي حل اين دو موضوع، بعد از سيمان كاري بهترين كار اين است كه با يك لايه قير بر روي سطح، هم حفره ها را پر كرد و هم كاري كرد كه ايزوگام به خوبي با لايه زيرين چسبندگي داشته باشد. بعد از انجام دو مورد بالا عمليات پوشش ايزوگام آغار مي شود. دقت و حوصله در متصل كردن قطعات ايزوگام مهمترين عامل به حساب مي آيد و عدم دقت و حوصله ممكن است باعث شود تمام كار را تباه نمايد. ديواره دادن به ايزوگام نيز بسيار مهم است. لازم است در محل لبه هاي سطحي كه قرار است ايزوگام شود اگرچه اندكي بر افزايش مقدار مواد مصرفي تاثير دارد ولي باعث اطمينان خاطر مي شود و حتما لازم است در كناره هاي كار، يك ديواره عمودي با ايزوگام درست شود تا از نشتي احتمالي از كناره ها جلوگيري شود. در نصب ايزوگام حتما به موارد بالا توجه ويژه داشته باشيد.